ಇರುಳೆಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆ?
ಗಂಡನ ಗೊರಕೆ!
*****

Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)