ಇರುಳೆಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆ?
ಗಂಡನ ಗೊರಕೆ!
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)