ಯೌವನವೆ ರೂಪು ತಳೆದಂತಿದ್ದ ಈ ಬಡ ಹುಡುಗಿ
ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಭಾರ್ಯಳಾದದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಮಾಜದ ಕ್ರೌರ್ಯ.
*****

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್
Latest posts by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್ (see all)