ಅರಮನೆ
ರಾಜ-ರಾಣಿ-ಮಕ್ಕಳು
ಆಳು ಕಾಳು ಊಹಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ –
ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ, ಧೂಳು
ಜೇಡರ ಬಲೆ
ಎಲ್ಲದರೊಳಗಿಂದ ಸಣ್ಣಾಗಿ
ನರಳುವ ಧ್ವನಿ –
ಪಾಪದ ಕಥೆಗಳ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ
ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
*****

Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)