ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು?
ಗೊತ್ತುಗುರಿ
ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಡೆಯುವ
ಸರಿದಾರಿ
*****