ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು
ಕಿಂಚಿತ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ
ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಧಾರಾಳಿ
*****

Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)