ಹಣದ ಕುಣಿತ

ಕುಣಿ ಕುಣಿ ಹಣವೇ ಝಣಝಣಾ! ಮಾಡುವೆ ಹಬ್ಬಾ ದಿನಾದಿನಾ! ಘಿಲ್ ಘಿಲ್ ಥಕ್‌ಥಕ್ ಥೈ!..... ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರೇ ಪೈ! ರಾಣಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಪಿಲ್ಲಿ.... ಆಣೆಗೆ ನಾಲುಕು ಬಿಲ್ಲಿ ! ನವಿಲಿನ ಕುಣಿತವು ಕಾಣೇ.... ಚವಲಿಗೆ...

ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ

ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಣ್ಣ| ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಬಸವಣ್ಣ|| ಕಾಯಕಯೋಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಬಸವಣ್ಣ| ಕರುಣಾಳು ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗಶುದ್ಧಿ ಬಸವಣ್ಣ ನಮ್ಮಯ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಿ ಬಸವಣ್ಣ|| ತನುವ ದೇಗುಲ ಮಾಡಿ ಶಿರವ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಮಾಡಿ...

ಮೊಟ್ಮೊದಲು

ನನಗೂನೆ ಯೆಂಡಕ್ಕು ಬಲಬಲೆ ದೋಸ್ತಿ. ಕುಡದ್ ಬುಟ್ಟಾಗ್ ಆಡೋದು ನಂಗ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ. ನಂಗ್ ಎಸರು ಯೋಳ್ತಾರೆ-ರ್ರರ್ರರ್ರರ್ರರ್ರತ್ನ. ನಾನ್ ಆಡೋ ಪದಗೋಳು ಯೆಂಡದ್ ಪ್ರಯತ್ನ. ೧ ಮಾಬಾರ್‍ತ ಬರೆಯಾಕೆ ಯಾಸಂಗ್ ಇನಾಯ್ಕ ಸಿಕ್ದಂಗೆ ನಂಗ್...
ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಹೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಡುಕಿನ ಮೂಲ - ಮಹಾಭಾರತ ಹೆಣ್ಣು ಪಾಪಿ, ಗುಲಾಮಳು - ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಧ್ಯ, ನಾನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ - ಪ್ಲೇಟೋ ಇಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಬೇಡ, ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದೆ -...

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ

ಊರ ಮುಂದಿನ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಇಹುದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇದರ ಸುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಮಾಡುತಿಹರು ಕೊಳೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಹಳೆಯ ಕೆಂಪು ಹೆಂಚು ಹಾಕಿರುವುದು ಬೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಯಲು ಜಾಗ ಕತ್ತೆ ಸಂತೆ ನೆರೆವುದು ತರಗತಿ...