ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಠ, ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಠ, ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ

ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಗಗಳು. ನಾವು ಬೇಡವೆಂದರೂ ಬಿಡದ ಪ್ರಭಾವಿ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಗಳ ಸಂಬಂಧ ಗಾಢವಾದುದು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ...

ಹಳ್ಳಿ ರಾಜಕೀಯ

ಹಳ್ಳಿ ರಾಜಕೀಯ - ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ತೇಲಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮುಳುಗೊಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ದಡ ಸೇರಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ರಾಜಕೀಯ - ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಬೆಳಿಯಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಅಳಿಯಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ರಾಜಕೀಯ - ಹಾವು ಸಾಯೊಲ್ಲ ಕೋಲು...