ನಾಯಿ ಹಾಗೂ ನಾಯಿಯ ಗೊಂಬೆ

ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಣಕಿಸುವಂತಿವೆ ಅವು! ಅದೇ ಮೈ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಅದೇ ನಿಲುವು ಅದೇ ಬಾಲದ ಅದೇ ಡೊಂಕು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕವಿದ ಮಂಕು ಆದರೆ-ತಿಂಗಳು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ತೆಂಗಿನ ಸೋಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಸದ್ದು...

ಅಪವ್ಯಯ

ಕುಲಬಂಧು ಕೆಲದಲ್ಲೇ ಪರದೇಶಿಯಾಗುವನು ಬದುಕಿದ್ದು ನಿಷ್ಕ್ರೀಯನು ಜಡ ದೇಹದೊಡೆಯನು ಹಗಲಿರುಳು ಮಲಗಿರಲು ಸಾಧನೆಯು ಹೇಗೆ? ಗಾಳಿ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಿ ಮನಸಲ್ಲೇ ಮೆಲ್ಲೆ ಗೂಡಂಗಡಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಹಾದಿ ಬೀದಿಯ ಚಿಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಜಿನುಗುತಿದೆ ಸಂಪತ್ತು ರಾಶಿ...