ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು

ಇದು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಮಗಳೇ ನನ್ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವಳಮ್ಮ ನನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಈಗ ನಾ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾಳೆ ನೀ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಚಕ್ರದಂತೆ! ಇದು ಕಥೆಯ...

ವೆರಿ ಸಾರಿ

ನೀನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಎಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಸರಿ ಸರಿ ಎಂದು ಸುಮ್ನಾಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಎಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀನು ದೂರ ಸರಿ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ. ಹೀಗೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆನೆಂದು ಮತ್ತೆ ರೇಗಬೇಡ ವೆರಿ...