ಒಂದು ಕ್ಷಣ

ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೌನ ಭರಿಸಿ ಮಾತು ಸರಿಯಿತು ನೀಲಿ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನುಗಿದವು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪಕ್ಷಿ ಇರುವದೆಲ್ಲವ ಮರೆತ ಹಾಡು ಉಲಿಯಿತು ಬಾನ ತುಂಬ ಪೂರ್ಣ ಬೆಳದಿಂಗಳು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಡಲ ಒಡಲ...

ಇರುಳಾಗಲೆ ಕವಿದಿದೆ ಗೆಳತಿ

ದಾರಿಯು ಇನಿತಾದರು ಕಳೆದಿಲ್ಲ, ದೂರದ ಊರಿನ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ, ಹಸುರು ಬಯಲುಗಳೊ ಬಾಳಿನೊಳಿಲ್ಲ, ಇರುಳಾಗಲೆ ಕವಿದಿದೆ, ಗೆಳತಿ! ರವಿ ಮುಳುಗಿದನದೋ ದುಗುಡದ ಕಡಲಲಿ, ಮೋಡದ ದಿಬ್ಬಣ ಆಗಸದೊಡಲಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದೆ, ಭಯ ತುಂಬುತ ಸಿಡಿಲಲಿ ಇರುಳಾಗಲೆ...