ಬಾಗಿಲು

ಎಷ್ಟೊ ಹೇಮಂತಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಾನೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಸೆಳೆ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಸೆಳೆ ಬೆಂಕಿಯ ಸೆಳೆಯಾಗಿ ಸುಳಿಯಾಗಿ ಸೊನ್ನೆಯ ಮಾಡಿ ನುಂಗು ನನ್ನನು ನಿನ್ನ ಹೊಕ್ಕುಳಿನೊಳಕ್ಕೆ ಆ ಹರಹಿನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಲೆ?...

ತಾಯಿಯ ಹಾಡು

ಅತ್ತೇ ಮಾವರಿಗಂಜಿ ಸುತ್ತೇಳು ನೆರೆಗಂಜಿ ಮತ್ತೇ ಪತಿ, ಭಾವ ಮೈದುನರಿಗಂಜಿ ಅವರಿಗಂಜಿ, ಇವರಿಗಂಜಿ ಅಂಜಿ, ಅಂಜಿ ಅಳುಕುತ್ತಲೇ ಬಾಳುವ ಕರ್ಮ ಬೇಡ ಮಗಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗಂಜಿ ಬಾಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕಾಲನ ಛಾಯೆಯ ತಿಮಿರವಾದರು ಹೊಸಲಿನಾಚೆಯ ಬೆಳಕ ಕಾಣದಾದರು...