ಇ(ಯು)ವ ಕವಿ ಹೇಗಾದ?!

ಗರ ಬಡಿದಿದೆ ಕವಿಗೆ... ಹೇಗಿದ್ದವಾ ಹೇಗಾದನಲ್ಲ?! ಅಯ್ಯೋ ನೋಡ ಬನ್ನಿ! ಕೊರಳಿಗೆ ತಾಯಿತ ಕಟ್ಟಿ, ಹಣೆಗೆ ನಾಮವ ಇಟ್ಟು, ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹೂವನಿಟ್ಟು, ಗಂಧ ತೀಡಿಕೊಂಡು, ಅಂಡೆಲೆವಾ ಪರಿಯ ಕಂಡು- ಗರ ಬಡಿದಿದೆ ಕವಿಗೆ... ಅಯ್ಯೋ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys