ನಗೆ ಡಂಗುರ – ೧೬೨

ಅಪ್ಪ: "ಮಗಳೇ ನಿನಗೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಮದುವಗೆ ಸಿದ್ದಳಾಗು." ಮಗಳು: "ಏನು? ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈ ಹಿಡಿಯ ಬೇಕೆ? ನಾನು ಒಲ್ಲೆ." ಅಪ್ಪ: "ಯಾಕಮ್ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಿಂತ ಭಾರಿ ಗಂಡು ಬೇಕೆ?"...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys