ಎಂಥ ಚೆಲುವೆ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ

ಎಂಥ ಚೆಲುವೆ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗೆ ಅದನು ಹೇಳಲಿ? ಮಾತಿನಾಚೆ ನಗುವ ಮಿಂಚ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದು ತೋರಲಿ? ಕಾಲಿಗೊಂದು ಗಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೊರಟಂತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಝಲ್ಲೆನಿಸಿ ಎದೆಯನು ಬೆರಗಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನು ಸೆರೆಹಿಡಿವ ರೀತಿ. ಬೆಳಕೊಂದು...