ಸನ್ಮತಿ

ಇರಲಿ ನಿನ್ನಲಿ ಮಾನವತೆಯ ರೀತಿ-ನೀತಿಯ ಸನ್ಮತಿ ಉರಿವ ಧಗೆ ಹಗೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿರೆ ನಿನ್ನುಳಿವಿಗೊದಗದೆ ದುರ್ಗತಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ದುಮುಕುತ ಏರಿಳಿವ ಬಳಸುವಾ ಜಲವು ಸಾಗರ ಸೇರದೆ ನಡೆವ ಹಾದಿಯತಿಲ್ಲ ಚಿಗುರಿಸಿ ಹಸಿರ ಬಳಿಯದೆ ತಾನಿರುವುದೆ...