ಹೆಣ್ಣು

ಹೆಣ್ಣು... ಹೊನ್ನು... ಮಣ್ಣು ಕದನಕೆ ಮೂಲ ಎನುತಿರೆ ಹೆಣ್ಣು... ಕುದುರೆ... ನೀರು... ಅರಿಯರು ನೆಲೆಯ ಮೂಲನು ಎನ್ನುವ... ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ಮರೀಚಿಕೆಯಲಿ ಮರೆಯಾಗುತಿಹುದು ಅಂದು-ಪ್ರೀತಿ ಬಾನಂಗಳದಿ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ನಾವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ-ಬಲೆಯಲಿ... ಚಿಲಿ-ಪಿಲಿ ಗಾನವ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys