ಪಾದ ಪೂಜೆಯಾದುದೇನಿದು ಪ್ರಭುವರನ ಕಾಣದೆ

ಪಾದ ಪೂಜೆಯಾದುದೇನಿದು ಪ್ರಭುವರನ ಕಾಣದೆ ||ಪ|| ಮೇಧಿನಿಯೊಳು ಸಂಶಿಯ ಜನ ವಿನೋದದಿಂದು ಮಾಡಿದಂಥಾ ||ಅ. ಪ.|| ಧರಿಗೆ ಸಂಶಿ ಮರೆವ ಮೋಜಿನ ಪರಿ ಬಾರೆ ಪ್ಯಾಟಿ ಮಳಗಿ ಸಾಲ್ಗಳೆರದು ಬಾಜಿನ ನೆರೆ ಶುಭದಿ ಅದರೊಳಗಿರುವರೈ...