ಗುರುನಾತಹನಂತಃಕರಣವಾಯಿತು

ಗುರುನಾತಹನಂತಃಕರಣವಾಯಿತು ಆತಮರಾಮನಿಗೆ ನಿನನಂತರ೦ಗದಿ ಮರಳಿ ತೆರಳದಂತೆ ಇಹದೊಳಗೆ ||ಪ|| ಸಾದಹು ಸಂತತಿ ಸಿದದಹ ಆರೂಧಹಗೆ ತಾನೇಕದೋಳ ಆರನಳಿಯುತ ಮೂರು ಮೀರುವನೆ ಬಯಾರೊಂದು ತತವಾದಹಾರದಲಿ ಗುರುಬೋದಹ ಪಧದವಗೆ ಪಾರಮಾರತಹದ ನೆಲೆಯನೇರುವಗೆ ಘನತೂರಯದೋಳ ||೧|| ವಸುದಹಿಯೊಳ ಶಿಶುನಾಳದಹೀಶನ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys