ಶೈಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ

#ನಾಟಕ

ಟೋಪಿವಾಲ ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳು

0

ದೃಶ್ಯ – ೧ (ಇಲಿಗಳು ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತವೆ) ಹಾಡು ಇಲಿ ಇಲಿ ಇಲಿ ಇಲಿ ಇಲಿ ಇಲಿ ಇಲಿ ಇಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಇಲಿಯೆ ಇಲಿ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಇಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲು ಗಲೀ ಬಿಲಿ || ಆಹಾ ಅದರ ಬಾಲಕಡ್ದಿ ಓಹೋ ನೋಡು ಸೇಲೇಗಿಡ್ದಿ ಅಲ್ಲಿಹ ಬೋಡು […]

#ನಾಟಕ

ಮಾಯಾಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯ ಹುಡುಗಿ

0

ಪಾತ್ರವರ್ಗ *    ಶ್ವೇತಸುಂದರಿ *    ಭುವನ ಸುಂದರಿ (ರಾಣಿ) *    ತಾಮ್ರಾಕ್ಷ (ಕಟುಕ) *    ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ (ಕಟುಕ) *    ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಕರಡಿ *    ಏಳು ಜನ ಕುಳ್ಳರು *    ರಾಜಕುಮಾರ *    ಹನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕಳು ದೃಶ್ಯ -೧ (ಹಾಡಿನ ಲಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೇಶ) ಹಾಡು      : ಈ ಜಗವೇ ನಾಟಕರಂಗ (೨) ನಾನು ನೀನು […]

#ನಾಟಕ

ಕರಿಮುಖ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು

0

ಪಾತ್ರವರ್ಗ *   ಕರಿಮುಖ (ಆನೆ) *   ನರಿ *   ಬಾಸೂರಕ (ಸಿಂಹ) *   ಕರಡಿ *   ಸೀಳುನಾಯಿ *   ಎರಡು ಜಿಂಕೆಗಳು *   ಎರಡು ಮೊಲಗಳು *   ಗಿಳಿ *   ಎಂಟು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು , ಪಕ್ಷಿಗಳು. ದೃಶ್ಯ -೧ (ರಂಗದ ಎರಡೂ ಬದಿಯಿಂದ, ಹಾಡಿನ ಲಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ) ಹಾಡು     : ಹ….ಹ….ಹ…ಹಾಹಹ ನಮ್ಮ […]

#ನಾಟಕ

ಗಂಟೆಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ

0

ಪಾತ್ರ ವರ್ಗ * ೬ ಮಕ್ಕಳು * ಗಂಟೆ ಕಳ್ಳ * ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು * ಒಂಭತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು * ಚಿನ್ನಮ್ಮ * ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ * ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ * ಗುಂಡಣ್ಣ * ಹೆಣ್ಣುಮಂಗ * ಗಂಡುಮಂಗ * ಏಳು ಮಂಗಗಳು * ಪೂಜೆ ಭಟ್ರು. ದೃಶ್ಯ -೧ (ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದು- ಮಕ್ಕಳು ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಪ್ರವೇಶ) ಹಾಡು […]