ರಾಮ ರಾವೇಣ ಹರಿ
ರಾಜಿತ ಪರಾತ್ಪರವಾದ ನಾಮದೊರಿ
ರಾಮ ರಾವೇಣ ಹರಿ                            ||ಪ||

ವಾಮ ಭಾಗದಿ ಶಿತಭವಾನಿ
ಪ್ರೇಮ ಸದ್ಗುರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಫಲದಾಯಕ
ರಾಮ ರಾವೇಣ ಹರಿ                            ||ಅ.ಪ.||

ಕಮಲದಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ
ಕಾಮಿತಫಲ ಕರುಣ ಕೃಪಾಳು ನೀ
ಸಮರಮುಖದಲಿ ಗೆಲಿದು ಶುಂಭ
ನಿಶುಂಭ ಈರ್ವರನು ಸವರಿ ಶಾಶ್ವತ
ಕಾಂಬುಕಂದರಿ ಎನಿಸಿ ಲೋಕದಿ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ತರುಣಿಮಣಿಯಳೆ
ರಾಮ ರಾವೇಣ ಹರಿ                            ||೧||

ಅಸಮ ಸುಗಂಧಿಯಳೆ
ಶಿಶುವಿನಾಳ ವಸುಧಿಗೆ ಬಂದಿಹಳೆ
ಹಸನವಾಹಿಹ ಪಾದಕಮಲಕೆ
ಬೆಸನ ಬೇಡುವೆ ಭವದುರಾತ್ಮಳೆ
ನಿಶಿಕಿರಣ ನಿಜಾನಂದ ಮೂರುತಿ
ಉಸುರುವೆನು ಆನಂದದಲಿ ಸದಾ
ರಾಮ ರಾವೇಣ ಹರಿ                            ||೨||
*    *    *    *