‘ಹುಟ್ಟಿನ
ಕೊರಳಿಗೆ ಗಂಟೆ
ಕಟ್ಟುವವರಾರು?’
ಎಂಬ
ಗೊಂದಲವೇ ಇಲ್ಲ!
*****