ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ
ಸಾಗರ, ಬೆಟ್ಟ
ಇದು ದೇವರ ಆಸ್ತಿ
ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ
ಆಡಲೇಕೆ ಕುಸ್ತಿ?
ಗಾಳಿ, ನೀರ
ಹರಿದಾಡಿ, ಹಂಚಿ
ಬುಡ ಬೇರ
ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಂಚಿ
ನಿನ್ನಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕೀತು
ನಿನ್ನ ಆಸ್ಥಿ
ನಿಸರ್ಗ ಕಾಪಾಡು
ಮಾಡಿ ದೋಸ್ತಿ

****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)