ಮೌನದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ
ಕಳೆದು ಹೋದ ಮಾತುಗಳು
ನನ್ನ ಅವಳ
ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ್ಕೆ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳು
*****