ಜಗವೊಂದು ಗುರು
ಗುರುವೊಂದು ಜಗ
ಜಗದ ಗುರುವಿನಲಿ
ಇಹುದು ಕಲ್ಪತರು.
*****

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)