ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಲಾಗದು
ನನ್ನವಳ ಅಂದಚಂದ
ಅಡಕ
ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವಿಶೇಷ
ಕನ್ನಡಕ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)