ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ
ರಬ್ಬರ್‍ ಸ್ಟಾಂಪ್
ಹೆಂಡತಿ ಪುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)