ಶ್ರೀರಾಮ
ಜನಿಸಿದ್ದು
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಲ್ಲ;
ಅಯ್ಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)