ಮೂಲವತನದ ಮೌನ ಲೋಲನೆ
ನಿನಗೆ ನಾ ಪಂಚಾಮೃತಂ
ಮುಕ್ತಿಧಾಮದ ಮುಗ್ಧಲೀಲನೆ
ಕೊಳ್ಳುಕೋ ದಿವ್ಯಾಮೃತಂ

ಬಾಯಿ ಗಿಂಡಿಯು ದೇಹ ಹಂಡೆಯು
ಆತ್ಮ ಕೆಂಡವ ಹಾಕಿದೆ
ಮಾಯ ಕುಳ್ಳಿಗೆ ಮೋಹ ಕಳ್ಳಿಗೆ
ಯೋಗ ಕೊಳ್ಳಿಯ ಹಚ್ಚಿದೆ

ಕಣ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಕೈಯ ಸುಟ್ಟು
ನನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬೇಸಿದೆ
ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮು ಸೊಮ್ಮು ಸುಟ್ಟು
ನಿನಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದೆ

ಕೊಳ್ಳು ಕೋಕೋ ರಸದ ತುತ್ತನು
ಆತ್ಮರಸವೇ ಶಿವರಸಂ
ತುತ್ತು ತುತ್ತಿಗು ಶಿವನ ತೂಗಿಸು
ಯೋಗ ರಸವೆ ಸಮರಸಂ