ದೇವಮಕ್ಕಳು

ಸಾಕು ಕೇಕೇ ನೂಕು ಗೇಗೇ ಬೇಕು ಜೈ ಜೈ ಗೀತಿಕೆ! ಸಾಕು ಕಲ್ಲು ಸಾಕು ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಿನ ಗೆಳೆತನ ಪಕ್ಷಿಯಾಗೈ ವೃಕ್ಷ ಏರೈ ಮಾಡು ಹೂವಿನ ಒಗೆತನ ದಲದ ಗಲ್ಲದ ಗಂಧ ಗುಡಿಯಲಿ...