ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಿಟಕಿ ಇದೆ

"ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಿಟಕಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಕಿಟಕಿ ಇಲ್ಲ" "ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕಿಟಕಿ ಇದೆ ನಿನಗದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ" "ನಮಗೆ ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ?" "ಮನಸಿನಾಳದಲ್ಲಿ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಎದೆಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ" "ಮನೆಗೆ ಕಿಟಕಿ...