ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದೆ ನಿನ್ನ?

ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದೆ ನಿನ್ನ? ನೀನೆ ಬಂದೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮುಗಿಲನೇರಿ ಅಲೆಯುತಿದ್ದ ನನ್ನ ಇಳಿಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಭಾಷೆ ಹೂಡಿ ಹನಿ ಚಿಮ್ಮಿದೆ ಕಣ್ಣಲಿ ಗಂಡು ಬರಿಯ ಬೆಂಡೆ ಹೇಳು? ರುಚಿ ಮೊಳೆಯಿತು...