ಮಣ್ಣು

ನಾನು ಭಾವ ನೀನು ಗೀತ ನಾನು ರಾಮ ನೀನು ಸೀತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹಾಡಿದ ಕವಿಗಳು ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಶವ ನೀನು ಪ್ರೇತ ಎಂದು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ನಾನು ದೇವರ ಪುತ್ರ ಬನ್ನಿ ನನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದ...