ನಿತ್ಯ ಚೈತ್ರ

ಹರಿವ ನದಿಗೆ ಹಾದಿ ಯಾವುದೆಂಬ ನಿಯತಿಯಲದೆಲ್ಲಿದೆ? ಮೊಳೆವ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮಕೆಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ-ಭೇದವೆಣಿಸಬೇಕಿದೆ? ಬೀಸುಗಾಳಿಗೆ ಹೂವು ಅರಳಲು ಸುಮದ ಕಂಪಿನ ಘಮ..... ಘಮ..... ಹಾರಿಬರುವ ದುಂಬಿ ಮನದಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸಂಭ್ರಮ..... || ಬೆಸೆದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೊಸತು...