‘ನಗೆ ಮುಗುಳು’
ಓದಿ ಕೊಂಡೆ;
ನಗೆಯಲ್ಲೇ
ಮುಳುಗಿ ಕೊಂಡೆ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)