ವಿರಹ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ
ರಂಬೆ – ಊರ್‍ವಶಿಯಾಗಿ
ನನ್ನ ಕನಸುಗಳ
ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಡ
ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹೃದಯವೂ
ಒಡೆದೀತು ಜೋಕೆ!
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)