ಮರದ ಮರಗು

ಮರ ಸರ್ವೋಪಯೋಗಿ ನಿಸರ್ಗದ ವರ ಹಾದಿ ಬದಿಯಲಿ ನಿಂತು ಕೊರಗುತಿದೆ. ನಾನು ಜೀವ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಗಳೆಯರು ಯಾರೂ ಇದನು! ಆದರೂ... ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಮರೆಗೆ ಬರುವರು ಮಾಡ ಬಾರದುದ ಮಾಡುವರು ಸ್ವಯಂ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದುದ...
ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ

ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ

ಪಡು ಬೈಲಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಎದ್ದಿತು. ‘ಪಿಜಿನ ಪೂಜಾರಿ ಬಿದ್ದ! ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದ!’ ಎಂದು. ಉಳುತ್ತಿದ್ದ ಬೊಗ್ಗು ಕೋಣಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಓಡಿದ; ನೀರು ಮೊಗೆಯುತ್ತಿದ ಜಾರು ಮುಳುಗಿಸಿದ ಮರಿಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೋಡಿದ; ಗದ್ದೆಯ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys