ನಗೆ ಡಂಗುರ – ೧೦೮

ಸ್ಕೂಟರ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿ ಬಿದ್ದು ಅವಳ ತುಟಿ ಹನುಮಂತನ ಮುಸುಡಿ ಆಯಿತು. "ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಯಿತು." ನೋಡಿ ಮೇಲ್ತುಟಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೇನೆ. "ಎಂದರು ಡಾಕ್ಟರ್."...