ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊಳೆವ ಮೊದಲೇ…

ಹಸಿರಂಚಿನ ಹಳದಿಪತ್ತಲು ಸುತ್ತಿ ಬೆಳ್ಳಿಯುಂಗರ ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆ ಬುಗುಡಿ ನಗುಮೊಗ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ಜೀವನದಿಯ ಸುಖದ ಹರಿವು ಬೆಳ್ಳಿ. ಏನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಎಂದು ತಾನಾಗಿಯೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಬಂದ ಮುಂಜಾವಿನ ಎಳೆಬಿಸಿಲಿನ ಉಸಿರಿನೊಳಗೆ ನೀರವ...