ನಾವಿಕೆ…..

ನಾ ಹಾಡಿರಲು.... ಏಲ್ಲೊ ಒಂದು ಮನ ಕುಣಿಯುತಿಹುದು..... ನೀ... ಹಾಡಲು ಈ...ಜಗವೆ ಕುಣಿಯುವುದು..... ಬದುಕು ರಂಗು ರಂಗೋಲಿಯಾಗಿದೆ ಕನಸಿನ ಬೆಟ್ಟದಲಿ... ನಾ ನಾಚಿಹೆನು ಜಗತ್ತಿನ ಬಿಂಕ ನೋಟಕೆ...... ಸಂತೋಷದ ಮಡಿಲಿನಲಿ ಮಲಗಿಹೆ.... ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವ...