ಮಾಯದ ಲೋಕ ಮಾಯದ ಜನ

ಮಾಯದ ಲೋಕ ಮಾಯದ ಜನ

[caption id="attachment_6683" align="alignleft" width="300"] ಚಿತ್ರ: ಪ್ರಾನಿ[/caption] ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚೆಂದವಾಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲ. ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಡಿಯಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಮೀರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ! ಅವನು ಸಾಕಿದ ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕುಂಯ್‌ಗುಟ್ಟುತ್ತಾ...