ಇಳೆದಾಯಿ

ಮಣಿದಿದೆ ವಿಶ್ವವು ನಿನ್ನ ಚರಣಕೆ ಇಳೆದಾಯಿ ಶುಭದಾಯಿನಿ ಮಣ್ಣ ಕಣಕಣ ರಮ್ಯ ತೋರಣ ನಾಕದಂದಣ ಜಗ ಕಾರಣ..... ಆದಿ ಅಂತ್ಯದಗೊಡವೆ ಸಲ್ಲದು ಜೀವದೊಡವೆಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮುನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಭೀತಿ ಒಲ್ಲದು..... ಭಾವದಕ್ಷಯ ತವನಿಧಿ...... ತಮದ...