ಗುಗ್ಗುಳ ಹೊರಟಿತಮ್ಮಾ

ಗುಗ್ಗುಳ ಹೊರಟಿತಮ್ಮಾ ಈ ಊರೊಳು ಗುಗ್ಗುಳ ಹೊರಟಿತಮ್ಮಾ || ಪ|| ಗುಗ್ಗುಳ ಹೊರಟಿತು ವೆಗ್ಗಳಾಯಿತು ಮ್ಯಾಳಾ ಸ್ವರ್ಗದೊಳಿರುವ ಶ್ರೀ ರುದ್ರನರಿಯದಾಗಿ ||ಅ.ಪ.|| ಭೂತ ಪಂಚಕ ರೂಪದಾ ಪುರಂತರು ಆತುಕೊಂಡಿರುತಿಹರು ನೂತನವಾಯಿತು ಏ ತರುಣಿ ಕೇಳೆ...