ನಮ್ಮನಿಮ್ಮಗಾಗದು

ನಮ್ಮನಿಮ್ಮಗಾಗದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ||ಪ.|| ಕ್ರಮವಗೆಡಿಸಿ ಮಮತೆವಿಡಿಸಿ ರಮಿಸಿ ರಮಿಸಿದಲ್ಲೆ ಸಖೀ ||ಅ.ಪ.|| ಕರುಣವಿಲ್ಲದೇ ಹಿರಿಯರ ದಣಿಸಿ ಕಿರಿಯರ ಕುಣಿಸಿದಿ ಸೇರಲಾರದೆ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮಗೆ ಮಾರಿದೋರದೆ ಹರಿದು ಹೋದಿಯಲ್ಲೇ ಸಖಿ ||೧|| ಬಲ್ಲಿದ...