ಹೂವಿನ ಸುಗ್ಗಿ

ಹೂವಿನ ಸುಗ್ಗಿ

ನೃತ್ಯರೂಪಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಂಪಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಇರುವಂತಿಗೆ ತುಂಬೆ ಶಿವ ಮೇಳ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಹಾಡು : ಕೂಗುತಿದೆ ಕೋಳಿ ಮೂಡಲಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಜಗ್ಗಿ ಜಗ ಜಗ್ಗಿ ಹೂವಿನ ಸುಗ್ಗಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ...