ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ – ಚಿಲುಮೆ

ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ

ನೀಂ ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿ ದಿಟಂ

‘ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ’ ಕುರಿತು ವಿದ್ವತ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾನು ಹೊರಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಬೃಹತ್‌ಗಾನ, ನಿತ್ಯ ರಾಮಾಯಣ. ಸ್ವರ್ಗದ ಕವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ […]