ಇಬ್ಬರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದವು.
ಶೀಲಾ : “ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಚಂದ”
ಮಾಲಾ : “ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆನೇ ಚಂದ”
ಶೀಲಾ : “ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಾಯಿಯೇ ಚಂದಾಗಿರುವುದು.”
ಮಾಲಾ : “ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಾಯಿಯೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದು.”
ಶೀಲಾ : “ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಿನೇ ಚಂದ”
ಮಾಲಾ : “ಅದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್‍ತಾರೆ…”
*****

ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ
Latest posts by ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ (see all)