ದೇವರು ಮತ್ತು ಸೈತಾನ

ದೇವರು ಮತ್ತು ಸೈತಾನ

ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟದನೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ; ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರನ್ನು ಯಾರೂ ಹುಟ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಆತ ಸ್ವಯಂಭೂ. ಹುಟ್ಟದ ದೇವರಿಗೆ ಮರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅನಾದಿ, ಅನಂತ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು prime mover;...

ದೂಡಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು

ದೂಡಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸರಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಣುವುದು ನೀವೇ ಸರಳುಗಳ ಹಿಂದೆ - ನನಗೆ ಕಾಣುವುದು ನೀವೇ ಸರಳುಗಳ ಹಿಂದೆ || ಬದುಕು ಒಂದು ಆಟ ಆಡಿ ನಲಿಯಬೇಕು ಆಡಿ ನಲಿಯದಿರಲು ನೋಡಿ ನಲಿಯಬೇಕು ಸಂಚು...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys