ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರ ಕಥೆ

ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರ ಕಥೆ

[caption id="attachment_7676" align="alignleft" width="187"] ಚಿತ್ರ: ಅಪೂರ್ವ ಅಪರಿಮಿತ[/caption] ಕರಕರ ಹೊತ್ತುಟ್ಟೊ ಹೊತ್ತು. ದಕ್ಕಲು ಬಾಲಪ್ಪಗೌಡ ದಿಡಿಗ್ಗನೆದ್ದ. ಕೂಗಳತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಂಟೆ ಕಡೆ ನಡೆದು, ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಮುಗಿಸಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮಡುವಿಗೆ ಹಾರಿ ಈಜು ಹೊಡೆದ. ಸುಸ್ತೆನಿಸಿ,...
ಅಳ್ದ್ಮೇಲೆ ವುಳ್ದಿವ್ರ ಪಾಡು….

ಅಳ್ದ್ಮೇಲೆ ವುಳ್ದಿವ್ರ ಪಾಡು….

[caption id="attachment_7266" align="alignleft" width="200"] ಚಿತ್ರ: ಪೆಗ್ಗಿ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೋ ಲಚ್ಮಣ್ ಅಂಕ್[/caption] ಮಟ್ಮಾಟಾ ಮಧ್ಯಾನ್ದತ್ತು....ವುರ್ರೀರ್ರೀ....ಬಿಸ್ಲು. ನೆಲ್ದ್ಮೇಲೆ ಕೆಂಡಾರ್ವಿದಂಗೆ. ವುಗಾದಿಯ ಬಿಸ್ಲೆಂದ್ರೆ....ಅದ್ರಲ್ಲಿ.... ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿಸ್ಲೆಂದ್ರೆ.... ಯೇಳ್ದೇ ಬ್ಯಾಡಾ! ಸಿವ್ನ ಮೂರ್ನೇ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಂಗೇ....ಯೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು...