ಚಿರ ಋಣಿ

ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ನಿಮ್ಮಯ ಕರುಣೆಗೆ ನಾ ಚಿರ ಋಣಿ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲ ಕಂದನೆಂಬ ಭಾಗ್ಯ ಬೆಳಕಿನ ಕಣ್ಮಣಿ ಜನುಮ ಜನುಮ ಬಂದರೂನು ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷ ಎನಗಿದೆ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪತರುವಾಗಿ ಬಲ ನೀಡೋ ನಿನ್ನ...