ಪ್ರೀತಿ

ಬಾನು ಚುಕ್ಕಿಗಣ್ಣಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮುಗಿಲ ಮಿದುಗೈಯಿಂದ ಗಿರಿಮೊಲೆ ಸವರುತ್ತದೆ, ಹಸಿರ ಪತ್ತಲ ನೇಯ್ದು ಮಳೆಸೂಜಿಯಿಂದ ನಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೊಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕೆರಳಿತೊ ಕೋಪ್, ಕೆಟ್ಟ ಬಿಸಿಲಾಗಿ ಉರಿದು ಅರಳಿತೊ ಪ್ರೀತಿ...

ಬಚಾವಾದೆ

ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಡವರ ಕತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವ ಚಕ್ರ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರಾ ಎಂಟು ಹೆಣ್ಣುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಂದಗೋಕುಲ ತಾಯಿ ಯಶೋಧ ಮಾತುಬಾರದ ಮೂಕ ಹಸುಗಳು ಮುಗ್ಧ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಕೊಳಲು ನಿನ್ನನ್ನೇ...